Co nowego?

Witamy po przerwie. Mieliśmy problemy techniczne związane z przenosinami na inny serwer oraz aktualizacją oprogramowania. Na szczęście udało się je rozwiązać. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony!
 
Afazja Drukuj Poleć znajomemu
05.05.2008.
Współcześnie najważniejszymi specjalistami, którzy zajmują się terapią pacjentów z afazją, są psycholodzy i logopedzi. Najtrudniejsza jest terapia logopedyczna pacjentów z afazją recepcyjną oraz tą, w której występują zaburzenia motoryczne i odbiorcze mowy.
Logopeda prowadzi terapię, której celem jest stymulacja odpowiednich pól korowych i dróg oun oraz  wytwarzanie nowych lub wykorzystywanie dawnych połączeń zarówno w półkuli uszkodzonej, jak i nieuszkodzonej. Rehabilitację rozpoczyna się zwykle od ćwiczeń tych aspektów mowy, które wydają się najmniej zaburzone. Inną zasadą jest to, że usprawnianie zaburzonej funkcji motorycznej przez inną motoryczną przebiega łatwiej niż  rehabilitacja funkcji motorycznej przez czuciową.  

„Terapia dyskursem” – najważniejsza jest tu przekazywana informacja, czyli możliwość porozumienia się z drugą osobą, a nie poprawność językowa. Ćwiczenia w tej formie terapii powinny uwzlędniać potrzeby komunikacyjne, możliwości językowe, przedchorobowe preferencje, doświadczenia życiowe i obecne możliwości intelektualne osób z afazją. Ukierunkowanie ćwiczeń głównie na poprawność językową często nie zaspokaja potrzeb pacjenta. Większość chorych może korzystać z „terapii dyskursem”. Pacjent powinien potrafić ułożyć np. proste historyjki obrazkowe (czyli powinien umieć logicznie szeregować informacje, co jest warunkiem podstawowym, żeby móc posługiwać się dyskursem), rozumieć proste historyjki i tworzyć wypowiedzi dwuwyrazowe (rzeczownik + czasownik). Bardzo ważna jest tu także motywacja do uczestniczenia w dyskursie. Oczywiście rodzaj zadań w dyskursie musi być dostosowany do typu afazfji, na jaką cierpi dany pacjent (np. chory z dużymi trudnościami w rozumieniu nie skorzysta z ustnej stymulacji opowiadania). Dokładniejsze wskazówki do pracy z pacjentami z afazją metodą dyskursu znajdują się w książce: Diagnoza i terapia osób z afazją. Red. A. Balejko, Białystok, 1998.

W terapii osób z afazją warto też uwzględnić prawdopodobne zaburzenia uwagi u tych chorych. Ocenić nasilenie tego zaburzenia można za pomocą odpowiednich testów (np. Test Uwagi Codziennej) albo obserwując językowe funkcjonowanie pacjentów w sytuacjach angażujących uwagę w różnym stopniu (m.in. przy wykonywaniu zadania, które składa się z dwóch ćwiczeń angażujących ten sam typ uwagi np. spośród wypowiadanych dźwięków mowy wybierz słowa znaczące i jednocześnie posegreguj je w kategorie: meble, zwierzęta itp.; albo: angażujących inne typy uwagi: spośród wypowiadanych dźwięków mowy wybierz słowa znaczące, a jednoczesnie podziel leżące na stole karty wg kolorów). Taka obserwacja może ułatwic planowanie terapii logopedycznej, w której warto wziąć pod uwagę nie tylko uszkodzone funkcje językowe, ale także i poznawcze. Praca z pacjentami z afazję, u których stwierdzono zaburzenia uwagi selektywnej lub podzielnej powinna początkowo odbywać się w ciszy. Potem stopniowo należy warunki przybliżać do naturalnych. Wydaje się, iż usprawnienie zaburzonych funkcji uwagowych pomaga w rehabilitacji mowy.

Bardzo duże znaczenie ma wstępna diagnoza charakteru zaburzeń uwagi. Jeśli są to przede wszystkim zaburzenia w jej pojemności, warto stosować ćwiczenia polegające na powtarzaniu, w wyniku czego procesy językowe stają sie bardziej automatyczne, a więc w mniejszym stopniu obciążają zasoby uwagi. Kiedy zaś mamy do czynienia z problemami z alokacją zasobów uwagi, trzeba wprowadzic złożone zadania, które powinny byc rozwiązywane w warunkach dystrakcji. Wydaje się, że tego typu terapia ułatwia przeniesienie umiejętności wyćwiczonych w gabinecie do życia codziennego.

Literatura:

Zaburzenia uwagi w afazji. Ujęcie psychologiczne. A. Starowicz, K. Prochwicz w: „Neurologia i Neurochirurgia Polska 2005; 39, 5: 372-379

Diagnoza i terapia osób z afazją., red. A. Balejko, Białystok, 1998.

 

Strony partnerskie

© 2017 Logolandia - logopedia nie tylko dla logopedy :: Joomla! i Joomla! IE jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.